دوراهی۱

دوراهی. مفهومی چنین غریب و این چنین قریب. بشر تا بوده و هست بر سر دوراهی بوده و هست! دوراهی رفتن یا نرفتنِِ. دوراهی ماندن یا نماندن. دوراهی عشق یا تنفر. دوراهی بودن یا نبودن.

اینکه برویم یا نرویم مهم نیست. اینکه بمانیم یا نمانیم مهم نیست. اینکه عشق بورزیم یا تنفر چندان مهم نیست. حتا اینکه باشیم یا نباشیم هم مهم نیست. مهم این است که با هم باشیم. دو راهی باشیم بر سر این دوراهی.

/ 0 نظر / 10 بازدید