جملاتي براي زندگي ۲

Just because someone doesn’t love you as you wish, it doesn’t mean you are not loved with all his/her being.
اینکه شخصی تو را به اندازه ای که آرزو داری دوست ندارد به این معنینیست که تو با تمام وجودش مورد دوست داشتن قرار نگرفته ای.


A worst way to miss someone is to be seated by his/her side and know you will never have him/her.
بدترین راه از دست دادن یک نفر آن است که در کنارش نشسته باشی وبدانی که هیچوقت او را به دست نمی آوری.

/ 2 نظر / 5 بازدید
غزاله

وقتی اونو عاشقانه دوست داشته باشی اين حالت وحشتناکه(اینکه می دونی هیچ وقت اونو به دست نمیاری)و چیزی که بر بیشتر روابط امروزه حاکمه اینه.خیلی تلخه نه؟

مادربزرگ

ای غزالههههههه خانمممممممم. چه فکر کردی که اگر بهش دست پيدا کنی تازه فصل جديدی از قصه های وحشتناک شروع ميشهههههههههه اينو که گفتم يادت باشه بزرگتر که شدی خودت بهش می رسی. مادر بزرگ مهربون