تنهايی۱

همیشه خواندن دفتر خاطرات دیگران (وبلاگ در شکل امروزیش) جذابیتی حتی بیش از صحبت کردن با آنها برایمان داشته است. چرا که انسانها خاطراتشان را در تنهایی های خود نوشته اند. تنهایی بسیاری از رموز نهانی انسانها را هویدا و بازگو می کند. اما نوع بشر از تنهایی گریزان است. چرا؟

شاید چون انسان همواره از خود گریزان است. از اینکه با خود تنها باشد هراسان است. از خود می ترسد. تنهایی بشر، امروز بسی هولناک تر از گذشته می نماید. چه، امروز، تن هایی هستیم با هم، ولی تنها.

بهای پر کردن تنهایی هایمان، اغلب، تاوان سنگینی است که برای آن می پردازیم.

/ 1 نظر / 6 بازدید
شادی

I could stop right here turn this car around Walk back through the door put my suitcase down Tell you Im sorry and things would be alright I know But it all comes down to the lesser of the two Alone by myself or alone with you And if I have to be lonely Id rather be lonely alone Id rather miss someone out on this highway Than someone whos sittin just three feet away And Id rather be fightin some old memories Than to wonder if you ever really love me I could keep going on like I have all along Telling myself that theres nothin wrong But if I have to be lonely Id rather be lonely alone I dont know what Ill do, I dont know where Ill go Theres a lot Im not sure of but One thing I know if I have to be lonely, Id rather be lonely alone if I have to be lonely, id Rather be lonely alone