فراموشی

فراموشی را بستاييم ٬ زيرا که ياد ما را پس از مرگ تنها نزديک ترين دوستانمان نگاه می دارند. فراموشی را با دردناک ترين نفرين ها بياميزيم زيرا انسان دوستانش را فراموش می کند٬ کتاب هايی را که خوانده فراموش می کند و حتی٬ رنگ مهربان نگاه يک رهگذر٬ آن را هم فراموش می کند.

/ 2 نظر / 9 بازدید
يه رهگذر

ياد مرا تو را فراموش.....

شادی

ای ول رهگذر.........