دخترکان شهر من

و دخترکان شهر من زیبایند. زیبایی، اشتیاق می آورد و اشتیاق، جنب و جوشی از پی و جنب و جوش، تحولی را باید. و دخترکان شهر من هراسانند، از اشباحی پنهان در سایه ها، تیشه بسته به قطع ریشه. ولی ریشه در جای دیگری است. و دخترکان شهر من زیبایند.

/ 3 نظر / 17 بازدید
پارسا

salam webloge ghashngi darin best wishes for you

فرنوش

به اندیشیدن خطر مکن روزگار غریبیست نازنین آنکه بر در می کوبد شباهنگام به کشتن چراغ آمده است نور را در پستوی خانه نهان باید کرد آنک قصابانند بر گذرگاههای مستقر با کنده و ساطوری خون آلود روزگار غریبیست نازنین و تبسم را بر لبها جراحی میکنند و ترانه را بر دهان شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد کباب قناری بر آتش سوسن و یاس روزگار غریبیست نازنین ابلیس پیروز مست سور عزای ما را بر سفره نشسته است خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد (خونه ی نوتون مبارک)

شادی

فوق العاده بود