آرزوی تازه می خواهم

جنگیدن زیباتر از پیروزی است. به سمت مقصد رفتن، از رسیدن به آن با ارزشتر است. وقتی برنده می شوی یا به مقصد می رسی،خلاای در خود حس می کنی. برای پر کردن این خلا باید دوباره به راه بیافتی تا مقصد تازه ای پیدا کنی.

/ 0 نظر / 5 بازدید