دوراهی ۲

حتا دوراهی هم نمی‌تواند بین مسافران یکدل جدایی بیفکند.

                                                                                      پرویز شاپور

/ 2 نظر / 20 بازدید
۱

همسفر سفرهای بی مخاطره من! هرگز از زندگی آنگونه سخن مگو که گويی بدون حضور تو، بدون کار تو ،بدون نگاه انسانی تو،بدون توان درگیری و مقاومت تو،بدون مبارزه تو،پافشاری تو ،سرسختی تو،محبت تو ،نفرت تو ،خشم تو،فرياد تو و انفجار تو،بازهم زندگی است و می تواند زندگی باشد...زندگی ،کارمايه انسان است و دسترنج انسان و رويای انسان و مجموعه آرمانها و آرزوهای انسان

۱

عزيز من! ما نکاشته هايمان را هرگز درو نمی کنيم! قايق کوچک دل را به دست دريای پهناور اندوه و ترس نسپار!لااقل بادبانی برافراز ،پارويی بزن و بر خلاف جهت باد تقلايی کن! سخت ترين توفان ،مهمان درياست نه صاحبخانه ی آن...