جملاتي براي زندگي ۲
ساعت ٤:٠۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳٠ اردیبهشت ،۱۳۸٦ 

Just because someone doesn’t love you as you wish, it doesn’t mean you are not loved with all his/her being.
اینکه شخصی تو را به اندازه ای که آرزو داری دوست ندارد به این معنی نیست که تو با تمام وجودش مورد دوست داشتن قرار نگرفته ای.


A worst way to miss someone is to be seated by his/her side and know you will never have him/her.
بدترین راه از دست دادن یک نفر آن است که در کنارش نشسته باشی و بدانی که هیچوقت او را به دست نمی آوری.


کلمات کلیدی: